Ελληνικά

Διευκρινήσεις

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΣΑΓΤΧ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού συμφωνείτε και δεσμεύεστε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας, μην προχωρήσετε σε εγκατάσταση ή χρήση αυτού του προϊόντος.

Αυτό το προϊόν λογισμικού προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.Για την χρήση του προϊόντος του λογισμικού ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑδίδεται άδεια, δεν πωλείται.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Εγκατάσταση και χρήση . Η GEOGNOSIS σας παραχωρεί το δικαίωμα να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν στη συσκευή σας.

2. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : α) Διατήρηση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να αφαιρέσετε ή αλλοιώσετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις, β) Δεν μπορείτε να παράγετε και διανέμετε αντίγραφα του προϊόντος αυτού σε τρίτους, γ) Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του προϊόντος , δ ) Δεν παρέχεται τεχνική υπστήριξη, ε) Η αποκωδικοποίηση απαγορεύεται , στ ) πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσεςπροϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος

3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ– ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, η GEOGNOSIS μπορεί να καταγγείλει την παρούσα, εάν αποτύχει ο χρήστης να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα αυτού του προϊόντος που έχετε στην κατοχή σας .

4. COPYRIGHT: Όλοι οι τίτλοι , μέσα και στο λογισμικό του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ και τυχόν αντίγραφα ανήκουν στην GEOGNOSIS. Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της χρήσης αυτού του προϊόντος είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου ιδιοκτήτη του περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες ) και μπορεί να προστατεύεται από τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η GEOGNOSIS δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το προϊόν αυτό. Το προϊόν ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑΣ παρέχεται ΩΣ ΕΧΕΙ, χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή άλλη εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Όλες οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, λογισμικού και σχεδιαγράμματα) που παρέχονται από αυτό το προϊόν, ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζονται διατίθενται ώστε να παρέχετε άμεση και επί τόπου πρόσβαση από τον χρήστη. Ενώ οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες, ωστόσο παραμένει η πιθανότητα του ανρθώπινου ή του λογισμικού λάθους. Ως εκ τούτου, η GeoGnosis δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα, την διαχρονικότητα, ή την ορθή ακολουθία των πληροφοριών. Επίσης, η GeoGnosis, ούτε καμία άλλη πηγή των δεδομένων-αναφορά, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη η παραλείψεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ή για τη χρήση των δεδομένων που λαμβάνονται από αυτό το προϊόν . Η GEOGNOSIS δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη μετάδοση ενός ιού, ενός worm ή άλλουπαρόμοιου προγράμματος ή οποιαδήποτε βλάβη του χρήστη που προκλήθηκε στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της χρήσης των πληροφοριών του προϊόντος αυτού.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Σε καμία περίπτωση η GEOGNOSIS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν σε μη Εξουσιοδοτημένους χρήστες ή χρήστες που αδυνατούν να κάνουν χρήση του προϊόντος αυτού. Η GEOGNOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του προϊόντος του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, που περιλαμβάνει λάθη ή παραλείψεις σε σχέση με τα δικαιώματα της δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, τα ηθικά δικαιώματα ή την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.